Veilig varen

Veilig varen – Tips voor de recreatievaart

1. Goed voorbereid op reis

Zorg aan boord voor actuele vaarkaarten van de wateren die u gaat bevaren. Blijf op de hoogte van de weersverwachtingen en vaar niet bij slecht zicht of in het donker als het niet nodig is. Zorg dat bij slecht weer alles zeevast staat.

2. Dode hoek beroepsvaart

Beroepsschippers kunnen u soms niet zien door de dode hoek voor hun schip. Die kan maar liefst 350 meter zijn. Ofwel, drie voetbalvelden achter elkaar! Pas uw koers en snelheid zo aan dat u buiten de dode hoek blijft. Als u de stuurhut van het schip kunt zien, kan de schipper u ook zien!

3. Duidelijke koers

Laat met uw koers duidelijk zien wat u van plan bent. Steek het vaarwater of de vaargeul zo snel mogelijk over. Dat doet u door zo veel mogelijk in een rechte lijn van de ene naar de andere kant te varen.

4. Regels blauwe bord

Wanneer een groot schip een blauw bord met wit flikkerlicht voert, passeer dan bij voorkeur aan de zijde van het blauwe bord. Uiteraard als de verkeerssituatie zich daarvoor leent. Denk vooruit zodat u snel kunt reageren. Op www.varendoejesamen.nl is een speciale folder over het blauwe bord te vinden.

5. Vaart minderen

Zorg dat andere schepen geen last hebben van uw hek- en boeggolven. Minder vaart om een groot schip sneller te laten passeren.

6. Marifoon

Als u een marifoon hebt, moet u die gebruiken. Vaar daarom met de marifoon aan (kanaal 10) en gebruik deze om gevaarlijke situaties te voorkomen. In marifoonblokgebieden, zoals bij verkeersposten, sluizen en bruggen, gelden de aangewezen marifoonkanalen.

7. Attentiesein bij gevaar

Wijs andere schepen op gevaar door een lange stoot op de hoorn te geven.

8. Geef beroepsvaart de ruimte

Vaar zoveel mogelijk langs de stuurboordwal en blijf uit de buurt van de beroepsvaart. Geef beroepsvaart vooral de ruimte bij bochten en havens!

9. Zien en gezien worden

Wees altijd goed zichtbaar en zorg dat u vrij om u heen kunt kijken en de geluidssignalen van andere vaartuigen goed kunt horen.

10. Vlot en veilig in de sluis

Zorg dat u in een sluis aan bakboord en stuurboord kunt afmeren. Plaats stootkussens en voldoende landvasten aan weerszijden van uw vaartuig, voordat u een sluis in vaart. Sluit zoveel mogelijk aan.

Bron: http://www.varendoejesamen.nl/

Vaar veilig - Varen doe je samen

 

 

 

Algemene voorwaarden Vaarbewijs Loosdrecht

Reserveren

Er kan telefonisch of per E-mail worden gereserveerd.
betaling, zijnde 100% van het cursusgeld, wordt contant bij aanvang afgerekend, wij hebben geen pin-mogelijkheden.

Tarieven
Onze tarieven zijn in euro’s en inclusief BTW.
j annulering binnen een week voor aanvang van de huurperiode.

Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen risico. Vaarbewijs Loosdrecht is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Vaarbewijs Loosdrecht voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan een evenement van Vaarbewijs Loosdrecht.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

De deelnemer vrijwaart Vaarbewijs Loosdrecht voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

De deelnemer vrijwaart Vaarbewijs Loosdrecht voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.